نویسنده = صادق کریم زاده
ارائه مدل اندازه‌گیری ظرفیت نوآوری سازمانی با بکارگیری سیستم استنتاج فازی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1402

10.22034/qjimdo.2022.333570.1496

صادق کریم زاده؛ مهدی همایون فر؛ حمیدرضا رضایی کلیدبری