نویسنده = مهدی خیراندیش
تعداد مقالات: 3
1. توسعه ابعاد بالندگی منابع انسانی دانشی مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی آجا مبتنی بر رویکرد مدیریت دانش

دوره 3، شماره 1، بهار 1399، صفحه 147-172

10.22034/qjimdo.2020.208861.1225

محسن زراعتی؛ محمود ابوالقاسمی؛ اباصلت خراسانی؛ مهدی خیراندیش


2. الگوی جامع عوامل تسهیل‌گر یادگیری در سازمان‌های دفاعی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-28

10.22034/qjimdo.2019.93085

مهدی خیراندیش؛ حامد عباس پور؛ صمد بارانی


3. عوامل بازدارنده توسعه سازمان‌های دفاعی: رویکرد تحلیل سلسله‌مراتبی فازی.

دوره 1، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 25-44

مهدی خیراندیش؛ حامد عباس زاده اویلق؛ زهرا محمدبیگی