نویسنده = منوچهر انصاری
شناسایی عوامل موفقیت نوآوری محصول در صنایع تولیدی ایران

دوره 4، شماره 4، دی 1400، صفحه 33-60

10.22034/qjimdo.2021.293964.1428

منوچهر انصاری؛ داتیس خواجه ئیان؛ سید محمد حسین شکروی


ارتقای عملکرد نوآورانه و فروش از طریق مدیریت دانش مشتری

دوره 3، شماره 3، آبان 1399، صفحه 75-96

10.22034/qjimdo.2020.235227.1323

ناصر عسگری؛ منوچهر انصاری؛ مجید رشیدی؛ علی سورانی


تحلیل سلسله‌مراتبی عوامل بازدارندۀ انتقال یادگیری در یک سازمان دفاعی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 85-114

10.22034/qjimdo.2019.93303

ناصر عسگری؛ منوچهر انصاری؛ محمد کیان‌پور؛ محمد اسماعیلی