نویسنده = حمید رضا یزدانی
چارچوب نوآوری مدل کسب‌وکار مبتنی بر کاربست فناوری‌های دیجیتالی

دوره 5، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-26

10.22034/qjimdo.2022.321525.1473

زهرا اسحاقیان؛ سید محمدباقر جعفری؛ حمیدرضا یزدانی


فراترکیب عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه اکوسیستم نوآوری مبتنی بر دانشگاه

دوره 3، شماره 3، آبان 1399، صفحه 97-130

10.22034/qjimdo.2020.219552.1271

رضا خان احمدلو؛ هاشم معزز؛ مهدی محمدی؛ حمید یزدانی؛ حسن زارعی متین