نویسنده = علی روزبهانی
تعداد مقالات: 1
1. ارزشیابی اثربخشی آموزش راهبردها و فنون مبتکرانه حل مسئله

دوره 1، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 97-116

حمیدرضا ضرغامی؛ ناصر عسگری؛ حسین نامدار؛ علی روزبهانی