نویسنده = رضا رادفر
عوامل موثر بر شکل‌گیری نوآوری‌های بنیادین در بنگاه‌های دفاعی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 113-136

10.22034/qjimdo.2022.319474.1471

رحمان مهدیانی خطبه سرا؛ سید سپهر قاضی نوری؛ رضا رادفر


ارائه چارچوب مفهومی برای توانمندی‌های مدیران پروژه‌های نوآوری باز

دوره 3، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1-28

10.22034/qjimdo.2020.218255.1266

شارا آقاجانیان؛ سیدکمال طبائیان؛ رضا رادفر؛ سیدمحمد سیدحسینی


تاثیر قابلیت نوآوری بر عملکرد تجاری سازی فناوری شرکت های دانش بنیان با تاکید بر نقش میانجی نوآوری سازمانی

دوره 2، شماره 3، آذر 1398، صفحه 81-106

10.22034/qjimdo.2019.101025

حسین شیرازی؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ رضا رادفر؛ تقی ترابی