نویسنده = مقصود امیری
تعداد مقالات: 2
2. ارائه مدل سبدی چهاربعدی مدیریت تامین خدمات در صنعت اپراتوری تلفن همراه

دوره 2، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-28

10.22034/qjimdo.2019.99002

جهانیار بامداد صوفی؛ مقصود امیری؛ محمدرضا تقوا؛ فهیمه صدیقی