نویسنده = کامران نظری
فرا تحلیل پیشایندهای دوسوتوانی سازمانی

دوره 4، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-22

10.22034/qjimdo.2021.266289.1395

کامران نظری؛ یوسف وکیلی؛ حمزه خواستار؛ سلطانعلی شهریاری


طراحی الگوی سازمان دوسو‌توان در صنعت بانکداری

دوره 3، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 29-50

10.22034/qjimdo.2020.236695.1329

یوسف وکیلی؛ کامران نظری؛ حمزه خواستار؛ سلطانعلی شهریاری