نویسنده = هرمز مهرانی
ارائه الگوی سرگردانی مشتری در انتخاب برند در صنعت بانکداری با تمرکز بر ارزش ادراک شده از خدمات

دوره 6، شماره 1، فروردین 1402

10.22034/qjimdo.2023.367432.1538

رضا آرویش؛ حمیدرضا سعید نیا؛ هرمز مهرانی؛ اسماعیل کاوسی