نویسنده = سیده زینب حسینی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل نظام منتورینگ کارکنان جدید الاستخدام (موردمطالعه: ستاد وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 151-178

10.22034/qjimdo.2021.240039.1341

سیده زینب حسینی؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری؛ افسانه زمانی مقدم