نویسنده = زهرا اسحاقیان
چارچوب نوآوری مدل کسب وکار مبتنی بر کاربست فناوریهای دیجیتالی

دوره 5، شماره 2، تیر 1401

10.22034/qjimdo.2022.321525.1473

زهرا اسحاقیان؛ سید محمدباقر جعفری؛ حمیدرضا یزدانی