کلیدواژه‌ها = نوآوری سازمانی
ارائه مدل اندازه‌گیری ظرفیت نوآوری سازمانی با بکارگیری سیستم استنتاج فازی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1402

10.22034/qjimdo.2022.333570.1496

صادق کریم زاده؛ مهدی همایون فر؛ حمیدرضا رضایی کلیدبری


سیناپس مدیریتی: مفهوم سازمانی نوآورانه در سازمان‌ها

دوره 5، شماره 4، دی 1401، صفحه 131-158

10.22034/qjimdo.2022.350664.1514

محمدامین ترابی؛ حاجیه رجبی فرجاد؛ اعظم تدین


فراتحلیل پیشایندهای نوآوری سازمانی

دوره 2، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 109-134

10.22034/qjimdo.2020.212097.1241

رضا زارع؛ حامد خامه چی؛ حسن رنگریز


تاثیر قابلیت نوآوری بر عملکرد تجاری سازی فناوری شرکت های دانش بنیان با تاکید بر نقش میانجی نوآوری سازمانی

دوره 2، شماره 3، آذر 1398، صفحه 81-106

10.22034/qjimdo.2019.101025

حسین شیرازی؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ رضا رادفر؛ تقی ترابی


تاثیر سرمایه انسانی بر نوآوری سازمانی : نقش تسهیم دانش

دوره 2، شماره 3، آذر 1398، صفحه 155-180

10.22034/qjimdo.2020.212372.1243

اسماعیل اسدی؛ محمد داورزنی؛ حرمت اصغری؛ میدیا حاتمی