کلیدواژه‌ها = پدافند غیرعامل
شناسایی و تبیین عوامل موثر بر دکترین پدافند غیرعامل؛ مورد مطالعه شهر مقدس مشهد

دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 131-152

10.22034/qjimdo.2021.292567.1426

هادی باغبانی؛ وحید ریاضی؛ عباس خیراتی؛ مرتضی بیگلری؛ علی بیک بلندی


طراحی سازه‌های امن هواپیماهای شکاری نهاجا با رویکرد پدافند غیرعامل

دوره 3، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 173-190

10.22034/qjimdo.2022.343682.1504

عباس روزبهانی؛ حسین شکوهی؛ نیک بخش حبیبی؛ لطفعلی خرسندی