کلیدواژه‌ها = رویکرد ترکیبی
ارائه الگوی سرگردانی مشتری در انتخاب برند در صنعت بانکداری با تمرکز بر ارزش ادراک شده از خدمات

دوره 6، شماره 1، فروردین 1402

10.22034/qjimdo.2023.367432.1538

رضا آرویش؛ حمیدرضا سعید نیا؛ هرمز مهرانی؛ اسماعیل کاوسی


طراحی مدل سرآمدی مدیریت نوآوری در موسسات بانکی ج.ا.ایران با رویکرد ترکیبی

دوره 4، شماره 4، دی 1400، صفحه 85-114

10.22034/qjimdo.2021.277771.1409

سید فرید موسوی؛ عادل آذر؛ سید حمید خداداد حسینی