کلیدواژه‌ها = فناوری
پیشران و بازدارنده‌های تجاری سازی فناوری

دوره 3، شماره 3، آبان 1399، صفحه 51-74

10.22034/qjimdo.2020.222284.1283

عاطفه ذوالفقاری؛ حسام زند حسامی؛ مرتضی اکبری؛ حمید امین اسماعیلی