کلیدواژه‌ها = بازار نوشیدنی
شناسایی عوامل موفقیت نوآوری محصول در صنایع تولیدی ایران

دوره 4، شماره 4، دی 1400، صفحه 33-60

10.22034/qjimdo.2021.293964.1428

منوچهر انصاری؛ داتیس خواجه ئیان؛ سید محمد حسین شکروی