کلیدواژه‌ها = نوآوری
نقش بازارگرایی و استراتژی‌های نوآوری در عملکرد نوآورانه شرکت‌های ‏دانش‌بنیان ‏

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 137-156

10.22034/qjimdo.2022.315701.1467

محمدجواد نائیجی؛ محمد خدابخشی؛ فاطمه بیات؛ زهره پرهیزگار


شناسایی عوامل موفقیت نوآوری محصول در صنایع تولیدی ایران

دوره 4، شماره 4، دی 1400، صفحه 33-60

10.22034/qjimdo.2021.293964.1428

منوچهر انصاری؛ داتیس خواجه ئیان؛ سید محمد حسین شکروی


واکاوی عوامل تقویت‌کننده بازاریابی کارآفرینانه: مروری نظامند با تکنیک فراترکیب

دوره 4، شماره 3، مهر 1400، صفحه 47-68

10.22034/qjimdo.2021.250241.1361

مهدی کاسه گرها؛ محمد جواد تقی پوریان؛ جواد گیلانی پور؛ مهران مختاری


شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری مراکز پژوهشی ‏دفاعی

دوره 4، شماره 3، مهر 1400، صفحه 97-124

10.22034/qjimdo.2021.229426.1302

امیر صادقی؛ حمیدرضا ضرغامی؛ محمود غلامی؛ علی فرهادی


ارائه یک مدل ساختاری چندسطحی برای پیاده سازی موفق نوآوری باز ‏

دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 79-106

10.22034/qjimdo.2020.235985.1325

امیر حکاکی؛ محسن شفیعی نیکابادی؛ محمود بیدخام


الگوی راهبردی پیش خوانی پروژه های نوآوری با رویکرد مرور سیستماتیک

دوره 2، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-36

10.22034/qjimdo.2019.88897

حسین رحمان سرشت؛ بهرام جبارزاده کرباسی


شناسایی و ارزیابی مشکلات سیستماتیک در نظام ملی نوآوری کشور ایران.

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 28-50

علی محمدی؛ هومن پشوتنی زاده؛ احسان نامدار جویمی


عوامل مؤثر بر نوآوری فناورانه در واحدهای صنعتی دفاعی

دوره 1، شماره 1، آذر 1397، صفحه 118-140

مهدی صمیمی؛ سید حسن حسینی؛ حرمت اصغری