کلیدواژه‌ها = نوآوری
تعداد مقالات: 5
1. ارائه یک مدل ساختاری چندسطحی برای پیاده سازی موفق نوآوری باز ‏

دوره 4، شماره 1، بهار 1400، صفحه 79-106

10.22034/qjimdo.2020.235985.1325

امیر حکاکی؛ محسن شفیعی نیکابادی؛ محمود بیدخام


3. الگوی راهبردی پیش خوانی پروژه های نوآوری با رویکرد مرور سیستماتیک

دوره 2، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-36

10.22034/qjimdo.2019.88897

حسین رحمان سرشت؛ بهرام جبارزاده کرباسی


4. شناسایی و ارزیابی مشکلات سیستماتیک در نظام ملی نوآوری کشور ایران.

دوره 1، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 28-50

علی محمدی؛ هومن پشوتنی زاده؛ احسان نامدار جویمی


5. عوامل مؤثر بر نوآوری فناورانه در واحدهای صنعتی دفاعی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 118-140

مهدی صمیمی؛ سید حسن حسینی؛ حرمت اصغری