کلیدواژه‌ها = کلیدواژه‌ها: نوآوری
طراحی الگوی جامع منابع انسانی نوآور (مورد مطالعه: سازمان های دولتی ایران)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1402

10.22034/qjimdo.2022.344597.1506

مرتضی موسی خانی؛ حسین رسولی؛ سید مهدی الوانی؛ پرهام عظیمی