کلیدواژه‌ها = فراترکیب
چارچوب نوآوری مدل کسب‌وکار مبتنی بر کاربست فناوری‌های دیجیتالی

دوره 5، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-26

10.22034/qjimdo.2022.321525.1473

زهرا اسحاقیان؛ سید محمدباقر جعفری؛ حمیدرضا یزدانی


واکاوی عوامل تقویت‌کننده بازاریابی کارآفرینانه: مروری نظامند با تکنیک فراترکیب

دوره 4، شماره 3، مهر 1400، صفحه 47-68

10.22034/qjimdo.2021.250241.1361

مهدی کاسه گرها؛ محمد جواد تقی پوریان؛ جواد گیلانی پور؛ مهران مختاری


تدوین مدل پنجره فرصت کارآفرینی و تاثیر آن بر چابکی سازمانی صنعت خودروسازی

دوره 4، شماره 3، مهر 1400، صفحه 69-96

10.22034/qjimdo.2021.257130.1381

هادی مفتاحی؛ فرهاد وفایی؛ فرشید نمامیان؛ صیدمهدی ویسه


طراحی مدل ارزیابی نوآوری اجتماعی در سطح سازمان

دوره 3، شماره 3، آبان 1399، صفحه 1-24

10.22034/qjimdo.2020.214498.1253

سعید رمضانی؛ تورج کریمی؛ آصف کریمی؛ علی اصغر سعد آبادی