کلیدواژه‌ها = سیستم استنتاج فازی
ارائه مدل اندازه‌گیری ظرفیت نوآوری سازمانی با بکارگیری سیستم استنتاج فازی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1402

10.22034/qjimdo.2022.333570.1496

صادق کریم زاده؛ مهدی همایون فر؛ حمیدرضا رضایی کلیدبری


طراحی الگوی انتخاب استراتژی رشد شرکت بر اساس ماتریس آنسف با استفاده از سیستم استنتاج فازی

دوره 3، شماره 2، تیر 1399، صفحه 151-178

10.22034/qjimdo.2020.211344.1236

سعید زنجانی؛ سلیمان ایران زاده؛ اسدالله خدیوی؛ ناصر فقهی فرهمند