دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / اصلاح شده برای چاپ

طراحی الگوی مطلوب حمل و نقل زمینی نهاجا با رویکرد جنگ‌های آینده

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1401

10.22034/qjimdo.2021.221795.1280

جلال راعی؛ مهدی اسماعیلی؛ داورد غفوری