الگوی حمل‌ونقل زمینی نهاجا در جنگ‌های آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت،دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت آماد، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

3 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2021.221795.1280

چکیده

زمینه و هدف: جابجایی و ترابری نقش بسیار مهمی در انجام مأموریت‌ و تحقق اهداف سازمانی دارد. در راستای افزایش توان تحرک و پشتیبانی مناسب از عملیات‌های نظامی آینده، در پژوهش حاضر به طراحی الگوی مطلوب حمل‌ونقل زمینی نهاجا با رویکرد جنگ‌های آینده پرداخته شده است.
روش‌شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر رویکرد، نوعی پژوهش آمیخته اکتشافی است. در بخش کیفی از روش داده‌بنیاد و در بخش کمی از روش پیمایشی استفاده ‌شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در بخش کیفی شامل مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با تعداد 18 نفر از خبرگان و در بخش کمی شامل پرسشنامه محقق ساخته بود که بین 245 نفر از کارکنان توزیع گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های کیفی از روش کدگذاری و برای تحلیل داده‌های کمی از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‌ها: بر اساس تحلیل داده‌ها، تعداد 636 کد، 283 مفهوم و 41مؤلفه به دست آمد، که بر اساس الگوی نظام داده‌بنیاد در قالب شرایط علّی، شرایط زمینه‌ای و شرایط مداخله‌گر، مقوله محوری و پیامدها دسته‌بندی شدند. همچنین بر اساس مدل معادلات ساختاری، الگوی نهایی پژوهش تایید شد.
 نتیجه‌گیری: تمرکز بر عوامل اولویت‌دار الگوی حمل‌ونقل زمینی مانند مؤلفه‌های منابع انسانی، اجرای نظام‌مند فرآیندها و ... می تواند به ارتقاء سطح توان رزمی در جنگ های آینده منجر شود

کلیدواژه‌ها