مدلیابی روابط ساختاری میان استراتژیهای یادگیری، خلاقیت و نوآوری با رویکرد سازمان یادگیرنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

10.22034/qjimdo.2021.235209.1322

چکیده

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، تدوین مدل روابط ساختاری میان استراتژی­های یادگیری، خلاقیت و نوآوری با رویکرد سازمان یادگیرنده در نظام آموزش و پرورش ایران است.
روش‌شناسی: نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر ماهیت و روش انجام آن توصیفی با رویکرد آمیخته(کیفی – کمی) است. جامعه آماری بخش کیفی شامل مدیران عالی و میانی آموزش و پرورش و اساتید رشته مدیریت آموزشی و مدیریت دولتی در دانشگاه­های آزاد و دولتی است که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و مشارکت داده شدند. در بخش کمی ، با روش نمونه­گیری طبقه­ای نسبی چندمرحله­ای پرسشنامه محقق ساخته در بین 364 تن از معلمان مدارس دخترانه و پسرانه دوره دوم متوسطه استان مازندران توزیع و داده­ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی با نرم­افزارهای SPSS و AMOS تحلیل گردید.
یافته‌ها: یافته­های حاصل از تحلیل کیفی شناسایی یازده بُعد شامل 1. خلق استراتژیک دانش، 2. همکاری و یادگیری گروهی، 3. تفسیر استراتژیک دانش، 4. استفاده استراتژیک از دانش، 5. مدیریت استراتژیک دانش، 6. خلاقیت بداهه سازی، 7. خلاقیت ترکیبی، 8. ابتکار، 9. نوآوری خدمات، 10. نوآوری رفتار و 11. نوآوری استراتژی، بوده­است. نتایج بخش کمی نشان داد که استراتژی­های یادگیری بر متغیرهای خلاقیت و نوآوری تاثیر معنادار و مثبتی داشته و خلاقیت در تاثیرگذاری استراتژی­های یادگیری بر نوآوری، نقش میانجی دارد.
نتیجه‌گیری: با بکارگیری استراتژی­های یادگیری و خلاقیت در سازمان آموزش و پرورش ایران، می توان در جهت ارتقاء نوآوری حرکت نمود.

کلیدواژه‌ها


 • امیدی نبی، (1396)، تبیین رابطه توسعه یادگیری سازمانی و بهبود خلاقیت در سازمان، اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران، کرج، موسسه آموزش عالی علامه خویی و موسسه آموزش عالی معراج.

  بارانی کلندری عیسی، میر بهروز، میرنژاد مرضیه، (1396)، بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با خلاقیت شغلی و توانمندسازی معلمان آموزش وپرورش شهرستان نیمروز، سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی، تهران، انجمن افق نوین علم و فناوری.

  جمشیدی لاله، امین بیدختی علی اکبر، هدایتی آتنا، (1393)، تاثیر فرهنگ یادگیری بر میزان نوآوری سازمان با میانجی گری مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی بابل، کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه سمنان.

  شفیعی پور، وحید؛ حسینی، سیده نسرین و روستایی زهره(۱۳۹۴). سازمان یادگیرنده بستری در جهت پیشبرد خلاقیت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان، همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری، گرگان، گروه آموزش و پژوهش شرکت مهندسی عمران بنای تدبیر، مرکز آموزش علمی و کاربردی هلال احمر استان گلستان.

  شیرانی آرش، صادقیان سورکی مهدی، (1398)، بررسی و ارزیابی رابطه بین یادگیری سازمانی با نوآوری سازمانی کارشناسان دانشگاه اصفهان، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، دبیرخانه دائمی کنفرانس.

  صادقی­گوغری جواد؛ رضوی کارآموز طاهره؛ شهابی نژاد فاطمه، خوارزمی مهدیه، (1396)، بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و خلاقیت شغلی کارکنان (مورد مطالعه: کسب وکارهای کوچک و متوسط منطقه ویژه اقتصادی سیرجان)، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران،  دانشگاه مقدس اردبیلی.

  صدیقی رویا، (1395)، بررسی مولفه های سازمان یادگیرنده و تاثیر آن بر نوآوری سازمانی، پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین، تهران، شرکت ارتباط ارغوان ایرانیان.

  غلامی عبدالخالق؛ رحیمی­فیروزآباد آرش، عزیزی جواد، (1397)، تاثیر استراتژی یادگیری سازمانی بر استراتژی نوآوری با توجه به نقش میانجی­گر استراتژی خلاقیت سازمانی، پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، انجمن مدیریت ایران.

  فلاح شمس، میر فیض؛ بوداقی خواجه نوبر، حسین و دلنواز اصغری، بیتا، (1391). بررسی رابطه بین هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان دردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال 1388. مجله فراسوی مدیریت. 6(21). 149-166.

  قاسمی محمد؛ حاتمی­مقدم ناصر، خلیلی­راد علی، (1396)، تحلیل ارتباط بین یادگیری سازمانی و خلاقیت دانشگاهی، دومین کنفرانس سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری، اهواز، دانشگاه شهید چمران - سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان.

  قربانی, محمود, نیشابوری, وحید رضا, عرفانیان خانزاده, حمید, یعقوبی, محسن. (1395). بررسی نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی در رابطه بین تسهیم دانش و قابلیت نوآوری سازمانی. پژوهش های مدیریت عمومی. 9(34). 135-168.

    کمالی سیما، میرزایی علی اکبر، (1397)، بررسی استراتژی­های یادگیری، خلاقیت و نواوری در SME ها با استفاده از تحلیل تطبیقی کیفی مجموعه فازی و مدلسازی مسیر PLS، دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی. 3 (5).

  گویا مهدی؛ بستام هادی، موسوی محمد، (1398)، بررسی تاثیر یادگیری سازمانی و مشارکت کارکنان در استقرار فرهنگ نوآوری در مدارس غیرانتفاعی، هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، بابل، موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش.

  مدهوشی، مهرداد، ساداتی، عبدالرحیم. (1390). بررسی اثرگذاری فرایند مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی، فصلنامه توسعه کارآفرینی، 3(12). 7-26.

  میرزاده معصومه، (1395)، بررسی رابطه بین سرمایه فکری ویادگیری سازمانی با خلاقیت شغلی کارکنان در شهرداری های سیرجان، سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، شیراز، موسسه آموزشی مدیران خبره نارون.

    نادری فر علیرضا؛ هادیان مهر هانیه، معینی زاد ناهید، (1395)، تاملی بر رابطه یادگیری سازمانی و نوآوری در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی(شهرستان زابل و حومه)، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز، سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی، دانشگاه تبریز.

  نبوی چاشمی سیدعلی، معصومی محدثه، (1397)، مطالعه و شناسایی اثرات متقابل خلاقیت و یادگیری بر نوآوری دانشگاه­ها مورد مطالعه شهر تهران، کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت، حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی، خوی، دانشگاه آزاد اسلامی زرقان - آموزش عالی علامه خویی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

  نقی نژاد علی؛ احمدی سیدجعفر، تفرشی سیدمحمد، (1395)، بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر خلاقیت شغلی هنرآموزان هنرستان های خراسان رضوی، سومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار، تهران، موسسه آموزشی عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.

  وزیری حمیدرضا وظیفه دوست حسین، (1396)، بررسی نقش فرهنگ یادگیری سازمانی و ساختار سازمانی بر میزان خلاقیت های فردی کارکنان مطالعه موردی بانک ملی ایران، اولین کنفرانس پژوهش های بنیادی در علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد، تهران، موسسه دانش گستر سالار کیا.

  یوسف­زاده رضا، عیدی فاطمه، (1396)، بررسی رابطه بین سازمان یادگیرنده و فرهنگ سازمانی با خلاقیت مدیران وزارت امور اقتصادی ودارایی استان تهران، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی قرن 21، بندر آستارا، موسسه اموزش عالی فروردین.

  هاشمی, امیرحسین، پوراسدی محمدرضا، (1398)، رابطه فرهنگ و یادگیری سازمانی با نوآوری سازمانی، سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تهران، انجمن تعالی کسب و کار ایران.

  هدایی هانیه، کولوبندی عبدالله، (1395)، مدل مفهومی تاثیر سازمان یادگیرنده بر رفتار نوآورانه کارکنان، دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران، موسسه پژوهشی مدیریت مدبر.

  Abbas Khan Nasser. Nawaz Khan Ali. (2019). What followers are saying about transformational leaders fostering employee innovation via organisational learning, knowledge sharing and social media use in public organisations?. Government Information Quarterly. 36(4). 101391.

  Akgün, A. E., İmamoğlu, S. Z., Koçoğlu, İ., İnce, H., Keskin, H. (2014). Bridging Organizational Learning Capability and Firm Performance through Customer Relationship Management. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150(2014). 531-540.

  Chiva Ricardo, Ghauri Pervez, Alegre Joaquín. (2013). Organizational Learning, Innovation and Internationalization: A Complex System Model. British Journal of Management. 25(4). 687-705.

  Chung, H. F ., Yang, Z, & Huang, P.H (2015). How does organizational learning matter in strategic business performance? The contingency role of guanxi networking. Journal of Business Research. 68 (2015). 1216-1224.

  Cinar Fadime, Eren Erol. (2015). Organizational Learning Capacity Impact on Sustainable Innovation :The Case Of Public Hospitals, 3rd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 181 (2015). 251 – 260.

  Gachanja Isaac Muiruri. Nga’nga’ Stephen Irura. Kiganane Lucy Maina. (2020). Influence of organization learning on innovation output in manufacturing firms in Kenya. International Journal of Innovation Studies. 4(1). 16-26.

  Ganter, A.  Hecker, A.(2014), Configurational paths to organizational innovation: qualitative comparative analyses of antecedents and contingencies, Journal of Business Research. 67(6). 1285-1292.

  • Hughes David J., Lee Allan, Tian Amy Wei, Newman Alex, Legood Alison, (2018), Leadership, creativity, and innovation: A critical review and practical recommendations, The Leadership Quarterly. 29(5). 549-569.

  Kalmuk  Gülhan,  Acar  A.Zafer. (2015). The Mediating Role of Organizational Learning Capability On The Relationship Between Innovation and Firm’s Performance: A Conceptual Framework. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 210 ( 2015 ) 164 – 169.

    Kiziloglu Mehmet. (2015).  The Effect of Organizational Learning on Firm Innovation Capability: An Investigation in the Banking Sector.  Global Business and Management Research: An International Journal . 7(3). 17-33..

  Lee Yuan-Duen, Chen Shih-Hao,(2015),” An empirical research in the relation between corporate organizational learning and organizational culture: a case study of insurance industry in Taiwan Region”, Problems and Perspectives in Management. 13(1). 35-44.

  Maroofi Fakhraddin, Kahrarian Fatemeh , (2016), Organizational Learning and Innovation: Organizational Learning, IGI Global. Copying or distributing in print or electronic forms without written permission of IGI Global is prohibited. 130-162.

  Rietzschel Eric F., Ritter Simone M., (2018), Moving From Creativity to Innovation, Individual Creativity in the Workplace, 3-34.

  Sadeghi , Z . Mohtashami, R.(2011), Relationship of strategic human resource practices and organizational innovation in one of the military centers, Iranian Journal of Military Medicine . 13(2). 97-102.

  Seechaliao Thapanee, (2017), Instructional Strategies to Support Creativity and Innovation in Education, Journal of Education and Learning. 6(4). 201-208.

  Sheng, M. L., & Chien, I. (2016). Rethinking organizational learning orientation on radical and incremental innovation in high-tech firms. Journal of Business Research. 69(6). 2302-2308.

  Sutanto Eddy Madiono, (2017). The influence of organizational learning capability and organizational creativity on organizational innovation of Universities in East Java, Indonesia. Asia Pacific Management Review . 22(3). 128-135.

  Valaei Naser , Rezaei Sajad, Wan Ismail Wan Khairuzzaman, (2017), Examining learning strategies, creativity, and innovation at SMEs using fuzzy set Qualitative Comparative Analysis and PLS path modeling, Journal of Business Research. 70 (2017). 224–233.

  Yang Dong, Li Linwei, Jiang Xu, Zhao Jie. (2020). The fit between market learning and organizational capabilities for management innovation.  Industrial Marketing Management. 86. 223-232.