شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندی تجاری‌سازی در مدیریت تحقیق و توسعه در صنایع با تکنولوژی پیشرفته هوافضا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت تکنولوژی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت پروژه ، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2021.230680.1310

چکیده

زمینه و هدف: رشد سریع محصولات دارای دانش فنی بالا و رقابت تنگاتنگ میان شرکت‌های بین‌المللی جهت فروش محصولات باعث شده است تا یافتن راهی جهت تجاری‌سازی محصولات به دغدغه بسیاری از پروژه‌های تحقیق و توسعه تبدیل گردد. این تحقیق در تلاش است تا عوامل کلیدی موثر بر تجاری‌سازی محصولات در واحد‌های تحقیق و توسعه را شناسایی نماید.
روش‌شناسی: این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از نوع روش، پژوهشی توصیفی- پیمایشی است. عوامل موثر بر اساس مرور ادبیات شناسایی شدند و تایید آنها بر مبنای نظر خبرگان انجام شد. روایی پرسشنامه توسط شاخص روایی محتوایی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تایید گردید. پرسشنامه‌ها در میان کارشناسان و خبرگان پروژه‌های تحقیق و توسعه هوافضا توزیع و داده‌ها از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار پی‌اِل‌اِس تحلیل و بر اساس فرآیند تحلیل شبکه‌ای اولویت‌بندی شدند.
یافته‌ها: بر اساس تحلیل داده‌ها، مدل توانمندی تجاری‌سازی مدیریت تحقیق و توسعه با ابعاد منابع مالی و اطلاعاتی، توانمندی تحقیق و توسعه، منابع سازمانی و انسانی، بازاریابی و توسعه بازار و نوآوری، تائید گردید و اولویت‌بندی آن براساس فرآیند تحلیل شبکه‌ای به ترتیب شامل نوآوری، توانمندی‌های تحقیق و توسعه، بازاریابی و توسعه بازار، منابع سازمانی و انسانی و منابع مالی و اطلاعاتی بود.
نتیجه‌گیری: مدیران نهادهای نوآوری صنعت هوافضا می‌توانند با بهره‌گیری از این مدل و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی گام موثری در موفقیت تجاری‌سازی پروژه‌های تحقیق و توسعه بردارند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400
  • تاریخ دریافت: 25 اردیبهشت 1399
  • تاریخ بازنگری: 27 فروردین 1400
  • تاریخ پذیرش: 14 مرداد 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 04 دی 1400