تحلیل اهمیت - عملکرد متغیرهای موثر بر تقویت فرهنگ درستکاری در یکی از سازمان های دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،تصمیم گیری وخط مشی گذاری عمومی ،دانشکده مدیریت وحسابداری ،دانشگاه آزاداسلامی ،قزوین، ‏ایران.‏

2 استادیار گروه مدیریت، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2020.216337.1259

چکیده

چکیده
زمینه وهدف: پژوهش حاضر به منظور شناسایی متغیرهای موثر بر تقویت فرهنگ درستکاری از نظر خبرگان و تحلیل اهمیت – عملکرد آنها در یکی از سازمان های دولتی کشور انجام شده است.
روش شناسی: این پژوهش از نوع کیفی، کاربردی و به روش توصیفی _ اکتشافی با استفاده از فن دلفی انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته با 166 متغیر بر اساس ادبیات نظری حوزه فرهنگ درستکاری بوده است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان علمی و تجربی یک سازمان دولتی شامل 26 نفر که به روش نمونه گیری غیر تصادفی ازبین مدیران ارشد و میانی انتخاب شده اند. داده های پژوهش با آزمون T تک متغیره و تکنیک آنتروپی شانون و ماتریس IPA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: در روش آنتروپی، شاخص " ارزیابی عملکرد " در میان سایر شاخص ها از اهمیت بالاتری برخوردار بود ونتایج ماتریس IPA نشان داد تعداد 32 شاخص در ربع اول، 37 شاخص ربع دوم، 55 شاخص ربع سوم و 40 شاخص در ربع چهارم ماتریس قرار دارند. مهمترین شاخص های ربع اول که از اهمیت بالا برخوردارند، لکن عملکرد سازمان در آنها ضعیف است عبارتند از: "ارزیابی عملکرد"و "تعهد و پشتیبانی رهبران برای درستکاری"
نتیجه گیری:استقرار نظام ارزیابی عملکرد برمبنای درستکاری وتعهد وپشتیبانی جدی مدیران سازمان از درستکاری موجب تقویت فرهنگ درستکاری در سازمان می شود.
کلیدواژه‌ها: فرهنگ، درستکاری، رویکرد اهمیت – عملکرد((IPA، آنتروپی شانون .

کلیدواژه‌ها