تأثیر حاکمیت فرهنگ ‌مشارکتی بر ارتقای بهره‌وری کارگزاران-دانشی با تأکید بر نقش میانجی قابلیت‌های نوآوری و جو نوآورانه در شرکت های دانش بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، لرستان، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت توسعه منابع انسانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

3 دانشجوی دکترا مدیرت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

4 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد خرم آباد، خرم آباد، ایران

10.22034/qjimdo.2022.302870.1443

چکیده

زمینه و هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی تأثیر فرهنگ مشارکتی بر ارتقای بهره‌وری کارگزاران دانشی با در نظر گرفتن نقش دو متغیر میانجی قابلیت‌های نوآوری و جو نوآورانه است.
روش‌شناسی: این پژوهش، از لحاظ هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی- پیمایشی به طور خاص مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری است. جامعة آماری، کارکنان شاغل در تعداد 160 شرکت‌ مستقر در پارک علم و فناوری استان لرستان می‌باشند و حجم نمونه با روش مبتنی بر توان آزمون و نرم‌افزار G*Power برابر 129 تعیین شد. ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامة محقق‌ساخته‌ای است که با الگوگیری از چهار سنجة استاندارد ارزیابی متغیرهای مذکور در قالب 27 سؤال طراحی شد. قابلیت اعتبار ابزار از طریق روایی صوری و روایی همگرا سنجیده شد و برای اعتمادیابی به ابزار از شاخص‌های بار عاملی، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق در چارچوب رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS نشان داد فرهنگ مشارکتی بر بهره‌وری کارگزاران دانشی، قابلیت‌های نوآوری و جو نوآورانه اثر معنی‌دار و مثبت دارد. همچنین، قابلیت‌های نوآوری و جو نوآورانه بر بهره‌وری کارگزارن دانشی تأثیر معنی‌دار و مثبت بر جای ‌می‌گذارد. در نهایت، فرهنگ مشارکتی از طریق دو متغیر میانجی قابلیت‌های نوآوری و جو نوآورانه بر بهره‌وری کارگزاران دانشی اثر غیرمستقیم و مثبت دارد

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 11 شهریور 1400
  • تاریخ بازنگری: 01 آذر 1400
  • تاریخ پذیرش: 17 بهمن 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 23 بهمن 1400