تبیین عوامل موثر بر پاسخگویی اجتماعی به مثابه پاسخگویی نوین در سازمان های حوزه دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2021.228699.1299

چکیده

چکیده
زمینه و هدف : امروزه ظهور الگوهای جدید مدیریت مانند مدیریت ارزش های همگانی و خدمات عمومی نوین بر مجموعه ای از ارزش های جدید در اداره کشورها تاکید دارند که پاسخگویی اجتماعی یکی از این ارزش هاست. این پژوهش با هدف شناخت ابعاد و عوامل موثر بر پاسخگویی اجتماعی سازمان های حوزه دفاعی انجام شده است. جامعه آماری شامل سازمان های حوزه دفاعی بوده که تعداد 60 سازمان به روش نمونه گیری ساده بعنوان حجم نمونه انتخاب شده است.
روش شناسی : این پژوهش از نظر فسلفه پژوهش یک پژوهش اثبات گرا، ا رویکرد پژوهشی، یک پژوهش قیاسی، از راهبرد پژوهشی یک تحقیق پیمایشی، از نظر نوع روش پژوهشی یک تحقیق تک روشی، از نظر افق زمانی یک پژوهش تک مقطعی و از نظر روش گردآوری داده ها یک پژوهش میدانی است. جهت مشخص شدن وضعیت متغیرهای تحقیق از آزمون میانگین یک جامعه و جهت برازش مدل پژوهش با داده‌های جمع‌آوری شده از فن مدل‌یابی معادلات ساختاری و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار PLS وSPSS استفاده گردید.
یافته ها : نتایج پژوهش نشان داد متغیرهای نوع ماموریت، فرهنگ سازمانی و وجهه سازمانی بعنوان مستقل، مطالبه گری شهروندان، سبک رهبری خدمتگزار
و تمایل کارکنان میانجی و پیچیدگی محیطی و ناپایداری محیطی بعنوان تعدیل کننده بر پاسخگویی اجتماعی سازمانی(متغیر وابسته) موثرند.
نتیجه‌گیری:تدوین منشور شهروندی سازمانی ، تصمیم گیری های مشارکتی با حضور ذی نفعان، توجه به نقش مطالبه گری شهروندان و فرهنگ سازمانی مشوق پاسخگویی اجتماعی از راهکارهای تقویت پاسخگویی اجتماعی سازمان های دفاعی است.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 14 اردیبهشت 1399
  • تاریخ بازنگری: 02 آبان 1399
  • تاریخ پذیرش: 18 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 01 آبان 1401