طراحی الگوی نگهداشت دانشگران در مراکز علمی و دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس دایره خدمات نیروی انسانی

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

4 دانشگاه تهران

10.22034/qjimdo.2023.199289.1183

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر نگهداشت دانشگران در مراکز علمی و تحقیقاتی ارتش ج.ا.ا انجام شده است. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی می‌باشد که از روش آمیخته از نوع توصیفی به عنوان روش پژوهش استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را در بخش کیفی 20 نفر از خبرگان مراکز علمی و تحقیقاتی آجا (که آشنایی کامل با مدیریت منابع انسانی داشتند) و در بخش کمی 152 نفر از اساتید و محققان این مراکز تشکیل می‌دهند که به روش هدفمند انتخاب شدند. بدین منظور پس از طریق مطالعه کتابخانه‌ای، مدل اولیه تحقیق تنظیم و سپس با استفاده از نظرات خبرگان به روش دلفی مدل نهایی تحقیق طراحی شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار تحلیل آماری 2013Excel، SPSS24 وSmart- PLS استفاده ‌گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها بیانگر اینست که عوامل سازمانی و شغلی بیشترین ضریب تاثیر و ‌عوامل فردی و محیطی به ترتیب کمترین ضریب تاثیر را در نگهداشت دانشگران داشته‌ و بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل سلسله‌مراتبی فازی، ساختار سازمانی منعطف، سبک رهبری و فرماندهی تحول‌آفرین، فرصت‌های پیشرفت و توسعه شغلی، ارتقاء شغلی و جبران خدمات به ترتیب بالاترین رتبه را کسب کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها