دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، آذر 1397، صفحه 1-116 (دوره1 شماره1 پاییز1397) 
ارزشیابی اثربخشی آموزش راهبردها و فنون مبتکرانه حل مسئله

صفحه 97-116

حمیدرضا ضرغامی؛ ناصر عسگری؛ حسین نامدار؛ علی روزبهانی


شماره‌های پیشین نشریه

دوره 1 شماره 2 زمستان 1397
دوره1 شماره1 پاییز1397