دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 1-167 (دوره 1 شماره 2 زمستان 1397) 
5. تدوین الگوی شایستگی‌های اقتصادی مورد نیاز فرماندهان نظامی

صفحه 103-128

صمد آقامحمدی؛ مجید جهانگیرفرد؛ فرشاد حاج‌علیان؛ تورج مجیبی


شماره‌های پیشین نشریه

دوره 1 شماره 2 زمستان 1397
دوره1 شماره1 پاییز1397