دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 5، پاییز 1398 
2. ارائه الگوی توسعه برند شخصی مشاوران مدیریت

صفحه 29-54

10.22034/qjimdo.2019.99003

بی بی مرجان فیاضی؛ مهرداد استیری؛ سیما سادات هاشمی‌نیا