دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 11، بهار 1400 
3. مدل‌سازی چالش‌های نوآوری در توسعه محصولات پیچیده هوافضایی

صفحه 53-78

10.22034/qjimdo.2020.229774.1303

علی کاظم زاده؛ منوچهر منطقی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ جهانگیر جدی