دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 14، دی 1400 
3. طراحی الگوی ارزیابی عملکرد پژوهشی در دانشگاههای افسری ارتش

10.22034/qjimdo.2021.272287.1401

امیرحسین مهدی زاده؛ یوسف هاشمی؛ نادر برزگر؛ اسفندیار دشمن زیاری؛ اسماعیل اسدی