نویسنده = محمد حسن ابراهیمی سرو علیا
ارائه مدل تامین مالی جمعی پروژه‌های کارآفرینی در ایران

دوره 5، شماره 4، دی 1401، صفحه 81-100

10.22034/qjimdo.2022.325034.1479

حسن کمالو؛ علی داوری؛ محمد حسن ابراهیمی سرو علیا؛ محمد عزیزی