نویسنده = کوروش پارسا معین
الگوی شایستگی منابع انسانی در بانکداری دیجیتالی

دوره 5، شماره 3، آبان 1401، صفحه 27-46

10.22034/qjimdo.2022.346374.1507

علیرضا لشگری پور؛ حسن امیری؛ کوروش پارسا معین؛ فرزانه بیک زاده