نویسنده = محمدامین ترابی
سیناپس مدیریتی: مفهوم سازمانی نوآورانه در سازمان‌ها

دوره 5، شماره 4، دی 1401، صفحه 131-158

10.22034/qjimdo.2022.350664.1514

محمدامین ترابی؛ حاجیه رجبی فرجاد؛ اعظم تدین