نویسنده = مهدی خیراندیش
تحلیل چالش‌های پروژه‌های مدیریت دانش مبتنی بر الگوی نقاط مرجع

دوره 6، شماره 3، مهر 1402

10.22034/qjimdo.2023.395137.1582

فاطمه تولائی؛ مهدی خیراندیش؛ ناصر عسگری


الگوی ماهیت‌شناختی سرمایه انسانی در صنعت خدمات ؛ کاربرد رویکرد کیفی

دوره 4، شماره 3، مهر 1400، صفحه 25-46

10.22034/qjimdo.2021.295868.1432

سعید جعفری نیا؛ مهدی خیراندیش؛ اکبر حسن پور؛ سید رسول صیدایی


توسعه ابعاد بالندگی منابع انسانی دانشی مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی آجا مبتنی بر رویکرد مدیریت دانش

دوره 3، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 147-172

10.22034/qjimdo.2020.208861.1225

محسن زراعتی؛ محمود ابوالقاسمی؛ اباصلت خراسانی؛ مهدی خیراندیش


الگوی جامع عوامل تسهیل‌گر یادگیری در سازمان‌های دفاعی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 1-28

10.22034/qjimdo.2019.93085

مهدی خیراندیش؛ حامد عباس پور؛ صمد بارانی


عوامل بازدارنده توسعه سازمان‌های دفاعی: رویکرد تحلیل سلسله‌مراتبی فازی.

دوره 1، شماره 1، آذر 1397، صفحه 25-44

مهدی خیراندیش؛ حامد عباس زاده اویلق؛ زهرا محمدبیگی