نویسنده = سعید جعفری نیا
الگوی پیش‌کنشگری مدیران بانک‌های توسعه‌ای ایران: مطالعه‌ای کیفی

دوره 5، شماره 3، آبان 1401، صفحه 73-102

10.22034/qjimdo.2022.346658.1508

مهدیه مختاری هاشم آباد؛ مهدی خیر اندیش؛ سعید جعفری نیا؛ یوسف وکیلی