نویسنده = محمد داورزنی
تاثیر سرمایه انسانی بر نوآوری سازمانی : نقش تسهیم دانش

دوره 2، شماره 3، آذر 1398، صفحه 155-180

10.22034/qjimdo.2020.212372.1243

اسماعیل اسدی؛ محمد داورزنی؛ حرمت اصغری؛ میدیا حاتمی