نویسنده = غلامرضا معمارزاده
الگوی اثرات تعاملی سازمان یادگیرنده –یاد دهنده؛ مورد مطالعه در نظام دانشگاهی کشور

دوره 4، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1-24

10.22034/qjimdo.2021.295035.1430

اکبر محمدی کیا؛ محمد عطایی؛ غلامرضا معمارزاده؛ محمود درودیان


ارایه مدل پیشکنشی مدیران نیروی انتظامی بر اساس ویژگی‌های فردی آنها با استفاده از سیستم استنتاج فازی (FIS)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 87-112

10.22034/qjimdo.2019.88891

شیرین کاظمی راد؛ محمد عطایی؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده؛ محمود البرزی