نویسنده = عادل صلواتی
شناسایی و بررسی عوامل موثر بر عملکرد سازمانی تحول آفرین

دوره 2، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 135-158

10.22034/qjimdo.2019.89197

حسین خدرویسی؛ حسن رنگریز؛ عادل صلواتی؛ هیرش سلطان پناه