نویسنده = مهدی محمدی
فراترکیب عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه اکوسیستم نوآوری مبتنی بر دانشگاه

دوره 3، شماره 3، آبان 1399، صفحه 97-130

10.22034/qjimdo.2020.219552.1271

رضا خان احمدلو؛ هاشم معزز؛ مهدی محمدی؛ حمید یزدانی؛ حسن زارعی متین