نویسنده = زهرا محمدبیگی
شناسایی شایستگی های رهبریِ استراتژیک با رویکرد رضایت ذینفعان سازمان در صنعت حمل و نقل هوایی ایران

دوره 2، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 79-108

10.22034/qjimdo.2020.104125

زهرا محمدبیگی؛ سید مهدی الوانی؛ اکبر حسن پور؛ رضا یوسفی زنوز


عوامل بازدارنده توسعه سازمان‌های دفاعی: رویکرد تحلیل سلسله‌مراتبی فازی.

دوره 1، شماره 1، آذر 1397، صفحه 25-44

مهدی خیراندیش؛ حامد عباس زاده اویلق؛ زهرا محمدبیگی