نویسنده = سلطانعلی شهریاری
الگوی پیاده‌سازی استراتژی اقیانوس آبی برمبنای نظریه داده بنیاد

دوره 6، شماره 2، تیر 1402، صفحه 71-90

10.22034/qjimdo.2023.368269.1539

سلطانعلی شهریاری؛ حمزه خواستار؛ مریم مقیمی


فرا تحلیل پیشایندهای دوسوتوانی سازمانی

دوره 4، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-22

10.22034/qjimdo.2021.266289.1395

کامران نظری؛ یوسف وکیلی؛ حمزه خواستار؛ سلطانعلی شهریاری


طراحی الگوی سازمان دوسو‌توان در صنعت بانکداری

دوره 3، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 29-50

10.22034/qjimdo.2020.236695.1329

یوسف وکیلی؛ کامران نظری؛ حمزه خواستار؛ سلطانعلی شهریاری