نویسنده = سیدکمال طبائیان
ارائه چارچوب مفهومی برای توانمندی‌های مدیران پروژه‌های نوآوری باز

دوره 3، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1-28

10.22034/qjimdo.2020.218255.1266

شارا آقاجانیان؛ سیدکمال طبائیان؛ رضا رادفر؛ سیدمحمد سیدحسینی