نویسنده = سید حمید خداداد حسینی
طراحی مدل سرآمدی مدیریت نوآوری در موسسات بانکی ج.ا.ایران با رویکرد ترکیبی

دوره 4، شماره 4، دی 1400، صفحه 85-114

10.22034/qjimdo.2021.277771.1409

سید فرید موسوی؛ عادل آذر؛ سید حمید خداداد حسینی