نویسنده = عباس خیراتی
شناسایی و تبیین عوامل موثر بر دکترین پدافند غیرعامل؛ مورد مطالعه شهر مقدس مشهد

دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 131-152

10.22034/qjimdo.2021.292567.1426

هادی باغبانی؛ وحید ریاضی؛ عباس خیراتی؛ مرتضی بیگلری؛ علی بیک بلندی