کلیدواژه‌ها = تحلیل تم
راهبردها و پیامدهای مسئولیت اجتماعی شرکتی با رویکرد شفافیت سازمانی

دوره 5، شماره 4، دی 1401، صفحه 159-190

10.22034/qjimdo.2023.406616.1607

سعید اسماعیلی؛ مهدی باقری؛ کرم الله دانشفرد


شناسایی شایستگی های رهبریِ استراتژیک با رویکرد رضایت ذینفعان سازمان در صنعت حمل و نقل هوایی ایران

دوره 2، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 79-108

10.22034/qjimdo.2020.104125

زهرا محمدبیگی؛ سید مهدی الوانی؛ اکبر حسن پور؛ رضا یوسفی زنوز