کلیدواژه‌ها = تئوری ذینفعان
شناسایی شایستگی های رهبریِ استراتژیک با رویکرد رضایت ذینفعان سازمان در صنعت حمل و نقل هوایی ایران

دوره 2، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 79-108

10.22034/qjimdo.2020.104125

زهرا محمدبیگی؛ سید مهدی الوانی؛ اکبر حسن پور؛ رضا یوسفی زنوز