کلیدواژه‌ها = نوآوری سازمانی
ارائه مدل اندازه‌گیری ظرفیت نوآوری سازمانی با به کارگیری سیستم استنتاج فازی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 109-130

10.22034/qjimdo.2022.333570.1496

صادق کریم زاده؛ مهدی همایون فر؛ حمیدرضا رضایی کلیدبری


سیناپس مدیریتی: مفهوم سازمانی نوآورانه در سازمان‌ها

دوره 5، شماره 4، دی 1401، صفحه 131-158

10.22034/qjimdo.2022.350664.1514

محمدامین ترابی؛ حاجیه رجبی فرجاد؛ اعظم تدین


راهبردهای سازمان سالم در راستای ارتقای نوآوری سازمانی

دوره 5، شماره 4، دی 1401، صفحه 191-224

10.22034/qjimdo.2023.396191.1586

قادر خداویردی‌زاده؛ جعفر بیک زاد؛ حسین عماری؛ یوسف بیگ زاده


مدل‌سازی نظام مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد ارتقای نوآوری سازمانی

دوره 5، شماره 3، آبان 1401، صفحه 157-176

10.22034/QJIMDO.2023.402629.1619

فرانک اسکندری اردکلو؛ یحیی داداش کریمی؛ فرهاد نژاد ایرانی


فراتحلیل پیشایندهای نوآوری سازمانی

دوره 2، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 109-134

10.22034/qjimdo.2020.212097.1241

رضا زارع؛ حامد خامه چی؛ حسن رنگریز


تاثیر قابلیت نوآوری بر عملکرد تجاری سازی فناوری شرکت های دانش بنیان با تاکید بر نقش میانجی نوآوری سازمانی

دوره 2، شماره 3، آذر 1398، صفحه 81-106

10.22034/qjimdo.2019.101025

حسین شیرازی؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ رضا رادفر؛ تقی ترابی


تاثیر سرمایه انسانی بر نوآوری سازمانی : نقش تسهیم دانش

دوره 2، شماره 3، آذر 1398، صفحه 155-180

10.22034/qjimdo.2020.212372.1243

اسماعیل اسدی؛ محمد داورزنی؛ حرمت اصغری؛ میدیا حاتمی